ประวัติสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2518 คุณหญิงอัมพร มีศุข ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านแนะแนวกลุ่มหนึ่งไปร่วมประชุมหารือกัน ณ สมาคมสุขภาพจิต เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบด้วย

1. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ์
2. ม.ล.จินตนา นพวงศ์
3. ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์
4. ดร.วชิรญา บัวศรี
5. ศาสตราจารย์ ดร. หลุย จำปาเทศ
6. นายสวัสดิ์ สุวรรณอักษร

   
    

ร่างข้อบังคับสมาคมและยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2520 และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520 คณะกรรมการบริหารสมาคมได้ดำเนินการกิจกรรมสมาคมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันมี 21 ชุด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการชุดที่ 1 ปี 2520-2522 นายกสมาคม ดร.ธนู แสวงศักดิ์

2. คณะกรรมการชุดที่ 2 ปี 2522-2524 นายกสมาคม ดร.วชิรญา บัวศรี

3. คณะกรรมการชุดที่ 3 ปี 2524-2526 นายกสมาคม อาจารย์สวัสดิ์ สุวรรณอักษร

4. คณะกรรมการชุดที่ 4 ปี 2526-2528 นายกสมาคม ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์

5. คณะกรรมการชุดที่ 5 ปี 2528-2529 นายกสมาคม ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์

6. คณะกรรมการชุดที่ 6 ปี 2529-2530 นายกสมาคม ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

7. คณะกรรมการชุดที่ 7 ปี 2530-2533 นายกสมาคม ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์

8. คณะกรรมการชุดที่ 8 ปี 2533-2535 นายกสมาคม อาจารย์อาภา ถนัดช่าง

9. คณะกรรมการชุดที่ 9 ปี 2535-2537 นายกสมาคม อาจารย์อาภา ถนัดช่าง

10. คณะกรรมการชุดที่ 10 ปี 2537-2538 นายกสมาคม ดร.วีระ บำรุงรักษ์

11. คณะกรรมการชุดที่ 11 ปี 2539-2540 นายกสมาคม ดร.วีระ บำรุงรักษ์

12. คณะกรรมการชุดที่ 12 ปี 2540-2542 นายกสมาคม ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ

13. คณะกรรมการชุดที่ 13 ปี 2542-2544 นายกสมาคม ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ

14. คณะกรรมการชุดที่ 14 ปี 2544-2546 นายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข

15. คณะกรรมการชุดที่ 15 ปี 2546-2548 นายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข

16. คณะกรรมการชุดที่ 16 ปี 2548-2550 นายกสมาคม อาจารย์ภาคินัย สุนทรวิภาต

17. คณะกรรมการชุดที่ 17 ปี 2550-2552 นายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์

18. คณะกรรมการชุดที่ 18 ปี 2552-2554 นายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์

19. คณะกรรมการชุดที่ 19 ปี 2554–2557 นายกสมาคม ดร. กมล รอดคล้าย

20. คณะกรรมการชุดที่ 20 ปี 2557 – 2559 นายกสมาคม ดร. กมล รอดคล้าย

21. คณะกรรมการชุดที่ 21 ปี 2559 - 2561 นายกสมาคม นายภาคินัย สุนทรวิภาต

22. คณะกรรมการชุดที่ 21 ปี 2561 – ปัจจุบัน นายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์