อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นทักษะชีวิต”

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติโครงการเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1. ทักษะชีวิตที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 2. หลักการสำคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นทักษะชีวิต 3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นทักษะชีวิต 4. การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นทักษะชีวิต 5. ยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.เรียม ศรีทอง และคณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ตามวันและเวลา ดังนี้

- การอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นทักษะชีวิต รุ่นที่ 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย (เปิดรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน)

- การอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นทักษะชีวิต รุ่นที่ 2” จัดขึ้นระหว่าง 6 - 8 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (เปิดรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบตอบรับการเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 มีค่าใช้จ่ายดังนี้ สำหรับครูแนะแนวที่ได้รับรางวัลจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ส่วนผู้ที่ประสงค์จะเข้าอบรมใน รุ่นที่ 2 มีค่าใช้จ่ายดังนี้ สำหรับครูแนะแนวที่ได้รับรางวัลจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติ สั่งจ่าย เหรัญญิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จ่ายที่ทำการไปรษณีย์ จรเข้บัว 10240 (จ่าหน้าซองถึง เลขาธิการสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 ส่งภายในวันที่ 4 มีนาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมลล์ guidancasso@gmail.com หรือ www.facebook.com/thaiguidance หรือโทร. 0-2512-6000, 0-2513-3134, 0-2513-3137 และ 08-3554-0629

ดาวน์โหลดเอกสาร :
     - รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1
     - ใบตอบรับเข้าอบรม รุ่นที่ 1
     - กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1
     - รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
     - ใบตอบรับเข้าอบรม รุ่นที่ 2
     - กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
     - จดหมายเชิญอบรม
     - หนังสือขออนุญาต ผอ.สถานศึกษา.
     - ประกาศกระทรวงการคลัง