สรุปงานประชุมใหญ่สนนท.ประจำปี 2555 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดงานสัมมนาประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น โดย ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ณ อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การแนะแนวยุคใหม่กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21” เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของครูแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และยังได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นผู้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น โดยรางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. รางวัลบุคคลเกียรติยศ 2. รางวัลนักแนะแนวผู้อุทิศตน 3. รางวัลนักแนะแนวเก่ง ดี มีคุณภาพ และ 4. รางวัลสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น รวมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานด้านแนะแนว และการเสวนา เรื่อง “บทบาทครูแนะแนวกับการก้าว ให้เท่าทันประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติวิทยากร อาทิ คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย มูลนิธิเด็ก) ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ คุณธัญญร์รัตน์ โพธานันธ์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ

สำหรับในส่วนของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กล่าวเกี่ยวกับการร่วมมือของพันธมิตรเครือข่ายของสมาคมฯ ว่า ช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของทางสมาคมฯ ในปีต่อไป จะมีประสิทธิภาพ และทำให้บุคลากรในวงการการศึกษาทางด้านการแนะแนว สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและก้าวทันในทุกบริบทของสังคม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่ดีออกสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 พ.ย. 2555 :
กลุ่มย่อยที่ 1 หัวข้อ ผู้บริหารกับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในโรงเรียน
     - ผู้บริหารกับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในโรงเรียน เพื่อเตรียมนักเรียนก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
     - แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PPT)
     - แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDF)

กลุ่มย่อยที่ 2 หัวข้อ กลยุทธ์การทำงานแนะแนวให้ประสบความสำเสร็จ
     - ขอบข่ายงานแนะแนวในโรงเรียน

กลุ่มย่อยที่ 3 หัวข้อ แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำหรับครูแนะแนว
     - ครูแนะแนว ครูผู้ปิดทองหลังพระ

กลุ่มย่อยที่ 5 หัวข้อ การจัดกิจกรรมแนะแนวพัฒนานักเรียน
     - ตัวอย่างโครงการกิจกรรมเเนะเเนว

กลุ่มย่อยที่ 6 หัวข้อ การพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
     - การพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 พ.ย. 2555 :
     - Change or Die!

ข่าว สนนท. ผ่านสื่อ :
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
www.eduzones.com
www.eduzones.com
www.eduzones.com
www.scholarship.in.th
www.scholarship.in.th
www.sanook.com